Sigla Arhiepiscopiei Dunării de Jos Catedrala Arhiepiscopiei Dunării de Jos

În anul 2015, slujirea liturgică a reprezentat prioritatea întregii activităţi eclesiale aceasta desfăşurându-se în 503 unităţi bisericeşti structurate în 8 protopopiate, 424 biserici, 31 filii şi 26 capele în unităţile bugetare. La acestea se adaugă un număr de 14 aşezăminte monahale (13 mănăstiri şi un schit) şi 333 cimitire. Slujirea liturgică se desfăşoară în 526 locaşuri de închinare (459 biserici, 56 capele şi 11 paraclise).

 Aspecte cultural-educaţionale

La Departamentul Teologic al Facultăţii de Istorie, Filozofie şi Teologie din Universitatea „Dunărea de Jos“ – Galaţi studiază, la cele trei programe acreditate, 115 studenţi şi 52 masteranzi, coordonaţi de 12 cadre universitare.

La Seminarul Teologic „Sfântul Apostol Andrei“ din Galaţi studiază 220 elevi, înscrişi la specializările „Teologic“ şi „Patrimoniu“, la care se adaugă şi 92 de elevi ai ciclului primar. Aceşti tineri sunt coordonaţi şi educaţi de 25 profesori (8 clerici şi 17 laici) şi 3 pedagogi.

În ce priveşte Ora de Religie în şcolile de stat, în anul şcolar în curs în Eparhie activează 268 profesori (166 – jud. Galaţi şi  102 – jud. Brăila; clerici – 36, mireni - 232), dintre care: 187 – titulari, 81 – suplinitori şi asociaţi.

Urmare deciziei Curţii Constituţionale din noiembrie 2014, care punea semnul întrebării asupra orei de Religie, în cursul anului 2015, în baza Hotărârilor Sfântului Sinod, în Eparhia Dunării de Jos au fost înfiinţate 3 filiale ale Asociaţiei „Părinţi pentru Ora de Religie“, cu un număr total de 360 sub-filiale parohiale şi 2580 membri.

Programul catehetic „Hristos împărtăşit copiilor“ a fost derulat în 374 parohii, cu 5256 copii implicaţi în activităţile specifice: cateheze, concursuri, pelerinaje, excursii, programe recreative. La concursul naţional de mini-proiecte cu caracter misionar-filantropic „Mâini întinse spre lucrarea poruncilor lui Dumnezeu“ au participat 1.966 de copii, din 101 parohii.

Editura Arhiepiscopiei a pregătit, iar Tipografia eparhială „Candela cuvântului“ a scos la lumină 11 volume, 8 broşuri, 4 tipuri calendar pentru anul 2016, pastoralele chiriarhale, revista eparhială, felicitări, iconiţe şi tipizate bisericeşti.

Activitatea Muzeului Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii Creştine de la Dunărea de Jos a constat în organizarea a peste 40 de evenimente de marcă, unele dintre acestea fiind onorate de nume mari ale culturii şi lumii ştiinţifice româneşti şi europene, cum ar fi artiştii Cela Neamţu, Panaite Chifu, Grigore Leşe sau inginerul Valeriu Iordăchescu.

Aspecte pastoral-misionare

Lucrarea misionară realizată la nivelul celor 8 protopopiate s-a concretizat într-un număr de 345 asistenţe la slujbă, conform planificărilor întocmite la începutul anului.

Activitatea ppcc. protoierei a fost sprijinită de cei 44 misionari protopopeşti, care au coordonat prin împreună-slujire peste 1470 de slujbe şi vizite misionare la parohii.

Evenimentele importante ale anului 2015 au fost mediatizate prin mijloacele mass-media ale Eparhiei şi Patriarhiei Române în 185 articole, ştiri şi reportaje, unele dintre acestea fiind preluate şi de mass-media locală sau naţională.

Aspecte social-filantropice

1În cursul anului 2015, Arhiepiscopia Dunării de Jos a iniţiat, continuat şi desfăşurat numeroase activităţi social-filantropice îndreptate către un număr de 80.092 persoane, valoarea acestora ridicându-se la suma de 4.526.511 lei, după cum urmează:

a. Fondul „Păstorul cel Bun şi Milostiv“ - pentru 14 familii de preoţi care întâmpină dificultăţi materiale au fost acordate lunar ajutoare financiare în valoare totală de 40.400 lei; de asemenea pentru 44 de preoţi cu copii mulţi sau cu probleme de sănătate au mai fost acordate ocazional ajutoare financiare în valoare de 360 lei. Pentru cei 10 preoţi nou-hirotoniţi s-a oferit în dar câte un set de cărţi şi obiecte liturgice necesare în pastoraţia din parohie, în valoare totală de 14.000 lei. Astfel, suma totală acordată de la Centrul Eparhial, în anul 2015, prin contul „Păstorul cel Bun şi Milostiv” a fost de 107.760 lei.

b. Fondul „Râvna Casei Tale, Doamne...“ au fost sprijinite 7 biserici parohiale, 3 mănăstiri şi 2 grădiniţe parohiale, pentru lucrări de construcţie, amenajare şi dotare cu suma de 2.285.000 lei.

c. Fondul filantropic „Ajută-ţi aproapele!“ au fost acordate, la 276 de persoane - cazuri sociale, ajutoare financiare în valoare de 151.356 lei.

d. Fondul „Episcopul Chesarie cel blând şi milostiv“, ÎPS Chiriarh a aprobat oferirea de ajutoare financiare pentru 474 persoane, sumele acordate ridicându-se la 56.250 lei.

e. Fondul filantropic al Catedralei Arhiepiscopale au fost acordate pentru 204 de persoane ajutoare în valoare de 20.750 lei.

f. În anul 2015, Cantina socială „Sf. Ierarh Nicolae“ din cadrul Centrului Eparhial a oferit zilnic hrană caldă la 150 persoane. Costurile totale pentru susţinerea activităţii filantropice la această cantină fiind de 629 lei.

Valoarea totală a ajutoarelor acordate, în 2015, din fondurile Centrului Eparhial, de la Catedrala Arhiepiscopală şi prin Cantina „Sfântul Nicolae” este de 2.831.745lei, iar numărul total de beneficiari este de 1.174 persoane.

2. Distribuția serviciilor sociale eparhiale după variabila mediu, vom constata o pondere mai mare a acestora în mediul urban (76%), faţă de mediul rural, unde funcționează doar 24% din cele 43 de instituții sociale;

3. În slujirea socială sunt angajate 92 de persoane, din care: (42%) – personal calificat în acordarea de asistență specializată (asistenți/lucrători sociali, cadre medicale, psihologi, cadre didactice/instructori de educație, juriști), 36% - personal auxiliar (administratori, contabili, bucătari, şo­feri etc.) şi 22% preoţi de caritate;

4. Voluntariatul: 224 persoane voluntare implicate în cadrul instituţiilor sociale, reprezentând 71% din totalul personalului implicat în oferirea de servicii sociale;

5. În cele două aşezăminte eparhiale, 4 centre multifuncționale de servicii sociale şi două grădiniţe parohiale au fost asistate 490 de persoane (311 copii şi 179 de bătrâni), valoarea ajutoarelor acordate fiind de 1.535.595 lei;

6. 26 de Cantine sociale/case praznicale: 993 de beneficiari, 564.390 lei (88 sunt copii, 364 sunt bătrâni, iar 469 sunt adulți, 65 persoane cu dizabilități și 7 persoane dependente de alcool sau droguri);

7. Cinci cabinete medicale au beneficiat gratuit de consultații, tratamente, investigații paraclinice și intervenții stomatologice, 2.527 pacienți, costurile pentru susținerea acestora fiind în valoare de 97.187 lei

8. Condica Milei Creştine: - 76.998 beneficiari (28.477 copii, 16.918 adulţi, 31.603 vâstnici, 6.773 persoane cu probleme speciale (dizabilități, dependenți de alcool sau stupefiante, infectați cu HIV, victime ale traficului de ființe umane, ale violenței domestice sau a unor calamități naturale persoane private de libertate);

- 2.227.000 lei – ajutoare acordate (653.992 lei financiare, 961.754 lei alimente, 301.976 lei îmbrăcăminte, 198.573 lei –rechizite, 110.705 lei – altele);

9. 21 de programe social‑filantropice, în urma cărora au fost sprijiniți 090 beneficiari, cu bunuri în valoare de 1.012.282 lei. (Exemplificări: Programele: Parohii Înfrăţite - 44.817 lei, „Masa Bucuriei“ - 502 beneficiari au primit bunuri ce s‑au ridicat la suma totală de 291.357 lei, Ajutorarea persoanelor azilante şi a celor fără adăpost- 245 beneficiari, valoarea ajutoarelor 5.645 lei, Ajutorarea familiilor cu mulţi copii - 935 de copii proveniți din 158 de familii care au peste 5 copii, au primit cu ocazia Sărbătorii Nașterii Domnului, ajutoare financiare în valoare de 54.100 lei, precum şi daruri de alimente şi dulciuri din partea Centrului comercialCarrefour“ Galaţi, Susţinerea familiilor care au copii cu boli incurabile -19.170 lei, Alături de victimele de la Clubul „Colectiv“ - personalul clerical și cântăreții bisericești și‑au exprimat solidaritatea cu victimele incendiului de la Clubul „Colectiv“, donând din salariile proprii bani pentru recuperarea tinerilor răniți - 75.000 lei; Colecta organizată în Postul Naşterii Domnului - bunurile colectate distribuite către 3.327 familii, din care 3.850 persoane adulte şi 7.102 copii).

 Aspecte patrimoniale şi de construcţii bisericeşti

În Arhiepiscopia Dunării de Jos  sunt deschise 314 de şantiere, repartizate astfel: 164 şantiere construcţii din nou (48 biserici, 35 clopotniţe, 32 case parohiale, 36 case de prăznuire, 13 alte lucrări de construcţie), 81 şantiere de reparaţii şi consolidări, 8 şantiere mănăstireşti şi 61 şantiere de pictură.

Valoarea totală a lucrărilor executate în cursul anului 2015 la toate şantierele se ridică la suma de 15.220.896 lei, ponderea procentuală a surselor de finanţare fiind următoarea: 16,84% - contribuţii de la credincioşi; 31,36% - Uniunea Europeană; 8,74% - Secretariatul de Stat pentru Culte; 0,80% - Consilii Judeţene; 34,93% - Consilii Locale; 7,33% - binefăcători şi sponsori.

Proiecte pentru anul 2016

 • aplicarea la nivel eparhial, protopopesc, parohial şi mănăstiresc a Hotărârii Sfântului Sinod cu privire la proclamarea anului 2016 ca „Anul omagial al educaţiei religioase a tineretului creştin-ortodox“ şi „Anul comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul şi al tipografilor bisericeşti în Patriarhia Română“;
 • demararea unui program de cercetare şi valorificare a rezultatelor acestuia prin publicaţii de marcă, privind personalitatea, slujirea şi opera episcopului Melchisedec Ştefănescu la Dunărea de Jos, în parteneriat cu Academia Română;
 • generalizarea sistemului de burse lunare (de excelenţă sau sociale) acordate de parohii elevilor, astfel: 50 lei/lună/elev (parohiile rurale) şi 100 lei/lună/elev (parohiile urbane);
 • probarea onestităţii ştiinţifice a lucrărilor a lucrărilor de licenţă şi masterat (pentru studenţi) şi a cursurilor şi lucrărilor ştiinţifice (pentru cadrele didactice de la Departamentul Teologic), prin supunerea lor la analiza programului universitar acreditat de depistare a fraudelor ştiinţifice;
 • reorganizarea practicii de specialitate pentru studenţii teologi, pe baza unor parteneriate scrise cu instituţiile gazdă, cu programe cât mai aplicate, cu profesori – responsabili de program şi cu evaluări lunare;
 • implicarea mai exigentă a Asociaţiei „Părinţi pentru Ora de Religie“ - ţinând cont de „Acordurile de parteneriat“ dintre toate parohiile din Eparhie şi şcolile de pe teritoriul lor – în susţinerea orei de Religie, a profesorului de specialitate şi a proiectelor comune Biserică – Şcoală;
 • înfiinţarea şi administrarea, de către fiecare centru social, a unei pagini de internet/site, în vederea promovării şi popularizării lucrării Bisericii, în conformitate cu Hotărârea nr. 8338/2015 a Sf. Sinod;
 • necesitatea desfăşurării unor activităţi mai coerente privind susţinerea parohiilor sărace prin sprijinirea unităţilor bisericeşti cu venituri reduse, de către cele cu posibilităţi economice mai mari, în conformitate cu Hotărârea nr. 56/2016 a Sf. Sinod;
 • dinamizarea activităţilor sociale, prin implicarea, mult mai activă, a membrilor care fac parte din Serviciului social al Comitetului Parohial, precum şi a componentei voluntariatului, prin identificarea şi atragerea, în special, a tinerilor studenţi sau elevi care s vor să se implice în acţiunile şi demersurile Bisericii;
 • desfăşurarea unor programe socio-educaţionale, în cadrul celor trei penitenciare, prin activităţi creative şi recreative, cu implicarea şi sprijinul preoţilor de parohie care au enoriaşi în unităţile de detenţie, a studenţilor şi a masteranzilor;
 • atragerea de fonduri structurale pentru restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice din cadrul Eparhiei.

Toate acestea se constituie în teme şi coordonate ale vieţii bisericeşti de la Dunărea de Jos pentru anul 2016, an proclamat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca „An omagial al educaţiei religioase a tineretului creştin-ortodox“ şi „An comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul şi al tipografilor bisericeşti în Patriarhia Română“.

Programul cadru al anului 2022

Ajută cu bucurie

Calendar

Proiect

Revista arhiepiscopiei

Ştiri Trinitas TV

Alte emisiuni

Emisiunea „În căutarea lui Hristos“

Ne puteți urmări și pe Facebook